Cách quản lý tài chính cá nhân, đầu tư tài chính chuyên nghiệp